בטיחות בשימוש בתכשירי‎ ‎הדברה‎
רוב תכשירי‎ ‎ההדברה רעילים. כל המחזיק בהם ומפעיל אותם במשקו חייב לנקוט בכל האמצעים ‏הדרושים‎ ‎כדי למנוע סכנת פגיעה בבני- אדם ובעלי-חיים, עקב חשיפתם לתכשירי ההדברה או ‏שאריותיהם‎ ‎במחסן, בשדה או על-גבי התוצרת המשווקת. שימוש לא נכון בתכשירי-הדברה עלול ‏לסכן את‎ ‎העובד ואת הגידול המטופל. קודם שאתה מטפל בתכשיר הדברה, קרא בעיון את הוראות ‏השימוש‎ ‎המפורטות בתווית האריזה של תכשיר ההדברה. הרגל עצמך לנהוג כך בכל פעם לפני ‏שאתה פותח‎ ‎את האריזה, גם אם הנך סבור שההוראות נהירות לך‎. ‎אל תפריז במינון ואל תשתמש‎ ‎בתכשיר הדברה בגידול אשר לא צוין במפורש בתווית האריזה. זכור: תכשירי הדברה חקלאיים‎ ‎מיועדים להדברת פגעי-צמחים בלבד. אין להשתמש בהם בבית או במקומות משכן של בעלי-חיים‎ ‎למיניהם. ציית להוראות הבטיחות המודפסות על התווית‎.‎‏ החל מהכנת התרסיס ועד לסיום‎ ‎הריסוס. ‏לבש תמיד תלבושת-מגן המכסה את כל גופך, לבל יישאר חלק מעור גופך חשוף למגע‎ ‎עם תכשיר ‏ההדברה‎.
זהירות מיוחדת נדרשת בעת הטיפול בתכשירים מרוכזים, לפני מיהולם‎ ‎במים ובעת ריסוס או איבוק ‏בתוך חממות או מנהרות גבוהות. בעת ביצוע פעולות אלה‎ ‎חייבים לעטות גם כפפות ולהרכיב מסכת-‏מגן תקינה. אמצעי בטיחות מיוחדים אלה נדרשים גם‎ ‎בעת ריסוס בשדה הפתוח בתכשירי הדברה ‏בעלי רעילות גבוהה במיוחד כמפורט בתווית האריזה‎ ‎שלהם‎.
בעת הריסוס, היזהר לא להתיז תכשיר-הדברה על גופך. אם בגדי העבודה ספגו‏‎ ‎מהתכשיר‎, ‎החליפם מיד ורחץ גופך היטב במים ובסבון‎. ‎בגדים מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר‎ ‎הכבסים, אל ‏תלבש מחדש בגדים שלא כובסו‎.
אם ניתז מהתכשיר אל העיניים שטוף במים‎ ‎זורמים במשך 15 דקות לפחות, וקרא לרופא. רסס כך, ‏שמשב הרוח ישא את תכשיר ההדברה ממך‎ ‎והלאה. אם מוט הריסוס נמצא מלפניך – רסס בכיוון ‏הרוח; אם המוט נמצא מאחוריך – רסס‎ ‎נגד כיוון הרוח. מנע נזילות במרסס ובאביזרי הריסוס‎.
מיד עם תום הריסוס, או לאחר‎ ‎כל טיפול בתכשירי-הדברה, התרחץ היטב במים ובסבון והחלף ‏בגדיך‎.

אסור לאכול או‎ ‎לעשן בעת הטיפול בתכשירי-הדברה‎ !!!
הימנע מלנשום אוויר שיש בו אדים של‎ ‎תכשירי-הדברה. לאחר אידוי, איבוק או ריסוס בחממה או ‏במנהרות עבירות, דאג לאווררה היטב‎, ‎בטרם כניסת עובדים לתוכה‎.

מניעת שאריות גדולות מהמותר של‎ ‎תכשירי‎-‎הדברה על‎ ‎גבי הפרי או‎ ‎ע"ג‎ ‎הירק בעת שיווקם‎
בתווית‎ ‎האריזה של תכשיר ההדברה כתובים מינון התכשיר ומרווחי-הזמן הדרושים בין הטיפול לבין‎ ‎איסוף התוצרת. מרווחי-זמן אלה שונים בכל גידול. הקפד ונהג בהתאם‎.

רעילות לדגים‎:
אין לרסס תכשירים רעילים לדגים בסמוך‎ ‎לבריכות דגים ולמקווי מים, הקפדה יתרה נדרשת בעת ‏ריסוס מהאוויר‎.

מניעת פגיעה בדבורים‎:
בזמן הריסוס בקוטלי-חרקים‎ ‎בגידולים פורחים בהם מבקרות דבורים, דרושה זהירות רבה בבחירת ‏קוטלי החרקים ובמועדי‎ ‎הטיפול, כדי להקטין ככל האפשר את סכנת הפגיעה בדבורים. רצוי לבחור ‏בקוטלי-חרקים‎ ‎בעלי רעילות נמוכה ככל האפשר לדבורים, לרסס רק בשעות הערב והלילה ‏כשהדבורים אינן‎ ‎פעילות ולהקפיד שלא לרסס את הכוורות עצמן ואת מקורות מי השתייה של ‏הדבורים. יש‎ ‎להימנע מלרסס חלקות אלו‎ ‎בקוטלי-חרקים שהתווית שלהם מציינת‎ ‎אותם כבעלי ‏רעילות גבוהה לדבורים‎.

טיפול באריזות‎ ‎ריקות‎
אריזות הניתנות לשטיפה: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים‎, ‎או במתקן שטיפה בלחץ מים. ‏שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזות‎ ‎השטופות והשלך אותן למיכל האשפה ‏או לאתר פסולת‎ ‎רעילה‎.

אריזות שאינן‎ ‎ניתנות לשטיפה (שקיות‎ ‎ושקים‎): ‎

 

עזרה ראשונה במקרה של הרעלה‎ ‎בתכשירי-הדברה‎

איחסון תכשירי‎-‎הדברה ושמירתם‎
אחסן תכשירי-הדברה אך ורק במחסן נפרד‎ ‎ונעול, הרחק ממזונות אדם ובעלי-חיים, מחוץ להישג ‏ידם של ילדים ואנשים שאינם מוסמכים‎ ‎לטפל בהם. בחר במחסן קריר ומאוורר ככל האפשר. על ‏דלת המחסן חייב להיות שלט אזהרה‎ ‎מתאים‎.
בתוך מחסן תכשירי ההדברה חייבת להיות הפרדה בין קוטלי עשבים לבין קוטלי‎ ‎פגעים אחרים‎.
לקראת הריסוס, הוצא לשדה תכשירי-הדברה רק בכמות הדרושה לריסוס‎ ‎באותו יום. מיד עם תום ‏הריסוס, החזר עודפים למחסן אף אם תזדקק להם שוב‎ ‎למחרת‎.
השארת תכשירי-הדברה ללא השגחה בשדה אסורה על-פי החוק ומהווה סכנה חמורה‎ ‎לאדם ‏ולבעלי-חיים; חשיפת התכשירים לשמש,לחום או לטל הלילה בשדה הפתוח אף גורמת‎ ‎פירוקם ‏ומפחיתה יעילותם‎.
שמור את התכשירים תמיד באריזתם המקורית והקפד שתווית‎ ‎האריזה תישאר דבוקה וקריאה ‏לעולם אל תעביר תכשירי-הדברה לאריזה ריקה של תכשיר אחר‎ ‎דאג לסגור היטב את האריזות ‏לאחר כל שימוש. תכשירים שונים עלולים להתחמצן ולאבד‎ ‎פעילותם כתוצאה מחשיפה לאוויר. ‏תכשירים אחרים סופגים לחות רבה מהאוויר, דבר העלול‎ ‎לגרום לשינוי מהותי בכמות התכשיר ‏הפעיל המצוי בכל ק"ג של התכשיר. אבקות בשקים‎ – ‎אסור לאחסן על הרצפה, אלא יש לאחסנם על ‏גבי משטחי-עץ מוגבהים ובסוורים שלא יהיו‎ ‎גבוהים מ-10 שקים‎.
לא רצוי לאחסן תכשירי הדברה לתקופה ממושכת‎.
תכשירים‎ ‎שאוחסנו זמן ממושך – רצוי לבדוק לפני השימוש‎.

מדידת‎ ‎מנות התכשירים לריסוס‎
לאחר כיול המרסס, מחשבים את גודל השטח שירוסס‎ ‎במיכל אחד של המרסס, ומכינים בהתאם ‏לכך את מנות-התכשירים הדרושות למילוי כל‎ ‎מיכל‎.
תכשירי הדברה נוזליים‎, ‎שהמינון שלהם נקבע בסמ"ק, מודדים בכלי-מדידה‎ ‎מכוילים. פעולה זו ‏אינה מצריכה הכנה מוקדמת ואפשר לבצעה בשדה, בשעת מילוי‎ ‎המרסס‎.
תכשירי הדברה מוצקים בצורת אבקה או גרגרים‎, ‎שמינונם נקבע בגרמים‎, ‎שוקלים במאזניים. יש ‏לשקול כל מנה ומנה, ואין להכין את המנות בעזרת כלי למדידת-נפח‎, ‎אף אם הכלי כויל וסומן בעזרת ‏מנה שקולה של אבקה. לא זו בלבד שקיים הבדל ניכר במשקל‎ ‎הנפחי של תכשירים זהים או דומים, ‏שמקורם מיצרנים או מסדרות ייצור שונות, אלא ייתכנו‎ ‎אפילו הבדלים גדולים עד 30% במשקל ‏הנפחי של האבקה בחלקו העליון והתחתון של שק אחד‎, ‎עקב הידוק שונה בשעת האחסון. שקילת ‏המנות תיעשה לפני התחלת הריסוס, בתנאים המאפשרים‎ ‎שקילה מדויקת. אין משתמשים במאזניים ‏המופעלים על-ידי קפיץ, כי אלה אינם פועלים על‎ ‎פי רוב במידת הדיוק הדרושה‎.

הכנת התכשירים לפני‎ ‎הכנסתם למיכל המרסס‎
אבקה‎ ‎רטיבה‎ – (‎א"ר‎) ‎וגרגרים רחיפים – (ג"ר‏‎): ‎שמים בכלי קטן את כמות‎ ‎התכשיר‎ ‎הנדרשת ‏למילוי המרסס, מוסיפים מעט מים ובוחשים עד שמתקבלת דייסה דלילה‎.
תוך כדי‎ ‎בחישה מתמדת שופכים את‎ ‎התכשיר‎ ‎שהוכן כנ"ל לתוך המרסס הממולא‎ ‎במים כדי מחציתו, ‏ולאחר מכן מוסיפים את יתרת המים‎.
תרכיז רחיף – (ת"ר‏‎): ‎אף שלתכשיר זה צורה נוזלית, הרי יש לנהוג בו כמו באבקה‎ ‎רטיבה‎ ‎לכל ‏דבר, אדרבא, יש לנער את האריזה היטב לפני הוצאת כמות‎ ‎כלשהי ממיכל התכשיר‎.
אבקה מסיסה – (א"מ‏‎): ‎שמים בכלי קטן כמות מים קטנה‎, ‎אחר-כך מוסיפים את כמות האבקה ‏הנדרשת למילוי המרסס ובוחשים היטב; המשך ההכנה – כמו‎ ‎לגבי אבקות רטיבות‎.
תרכיז נוזלי – (ת"נ) וכן תרכיז מתחלב – (ת"מ‏‎): ‎אפשר‎ ‎לשפוך ישירות לתוך מיכל המרסס, תוך כדי ‏מילויו במים, אך יש לנער היטב לפני הוצאתם‎ ‎ממיכל האריזה שלהם‎.

ערבוב תכשירים‎
בשילוב תכשירים רצוי להשתמש, במידת האפשר, בתואריות (פורמולציות‎) ‎זהות. אם נאלצים לשלב ‏תכשירים בתואריות שונות, יש להקפיד על סדר נכון של הכנסת‎ ‎התכשירים למיכל. הכנסת תכשירים ‏למיכל המרסס שלא לפי הסדר הנכון עלולה לגרום שקיעה‎ ‎מיידית של חלק מהתכשירים – ובעיקר ‏של אבקות רטיבות או אבקות מסיסות – לתחתית המיכל‎, ‎ולפגום ביעילות הריסוס‎.
בדרך-כלל, יש להכניס תכשירים בתואריות שונות למיכל לפי‎ ‎סדר זה‎:
‎1. ‎אבקות מסיסות; 2. אבקות רטיבות (רצוי לאחר ערבוב מוקדם במעט מים‏‎); 3. ‎תרכיזים רחיפים; ‏‏4. תמיסות נוזליות; 5. משטחים ותכשירי הדבקה; 6. תרכיזים‏‎ ‎מתחלבים‎.
יש לערבב היטב את תמיסת הריסוס לאחר הוספת כל תכשיר‎.
כיוון‎ ‎שקיימים מקרים חריגים המחייבים סדר הכנה שונה, רצוי לבדוק בכל מקרה את הכתוב בנדון‎ ‎בתוויות האריזה של התכשירים‎.

חישוב כמויות התכשירים‎ ‎לדונם‎
בהמלצות ההדברה ובלוח-התכשירים רשומה כמות התכשיר הדרושה‎ ‎לדונם, בשלוש צורות

  1. אבקות‎ ‎רטיבות‎, ‎אבקות‎ ‎מסיסות, גרגרים‎ ‎רחיפים וכן אבקות לאיבוק – בגרמים‎. ‎
  2. תרכיזים מתחלבים‎, ‎תרכיזים רחיפים‎ ‎או תמיסות נוזליות‎ – ‎בסמ"ק‎. כמויות אלה מתאימות לריסוס בנפח 100-3 ליטר לדונם. בנפחי-ריסוס גדולים‎ ‎יותר יש לתת ‏את כמות התכשיר הנ"ל לכל 100 ליטר תרסיס (כלומר ריכוז התכשיר כאחוז‎ ‎מנפח ‏התרסיס‎). ‎
  3. במקרים מסוימים רשומה כמות התכשיר הדרושה באחוזים. במקרים אלה מרססים ‏בתרסיס‎ ‎בריכוז המפורט, ללא חישוב כמות‎ ‎התכשיר‎ ‎לדונם. בדרך כלל מציינת‎ ‎ההמלצה ‏במקרה זה את נפח התרסיס הדרוש או את שיטת הריסוס‎. ‎
  4. בריסוס מכוון בגידולי שורה, יש לחשב את המינון בהתאם לגודל השטח המרוסס בפועל‎. ‎

הוראות לניקוי המרסס‎:
בתום הריסוס יש‎ ‎לשטוף היטב את המרסס על כל חלקיו במים נקיים בתוספת דטרגנט ותכשירים ‏מנטרלים כמפורט‎ ‎בתווית. חזור על פעולת השטיפה פעמיים לפחות. מתקן ריסוס שנפחו עולה על ‏‏150ליטר‎, ‎שטוף במתקן שטיפה בלבד. הקפד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות ‏מעובדים‎, ‎בריכות דגים ומקורות מים‎.‎